STATUT FUNDACJI

„Fundacja Sal Terrae”

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Fundacja Sal Terrae, (zwana dalej Fundacją), została ustanowiona przez Marcina Sławińskiego i Alenę Androsik, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Muszyńską w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. G. Narutowicza 34, lokal nr 9, w dniu 23 lipca 2020 r.
 2. Fundacja działa na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, z 2020 r. poz. 695) oraz w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96 poz. 873, t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057) i innych przepisach prawa polskiego.
§ 2
Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
 5. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
§ 3
Czas trwania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4
Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 3. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty i odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji jej celów.
§ 5
Nadzór nad Fundacją
 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
§ 6
Cele Fundacji

Do celów Fundacji należy działalność w zakresie kultu religijnego oraz oświatowo-kulturalna na rzecz wspierania, promocji i rozwoju liturgii katolickiej sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (dalej: liturgii w NFRR) oraz tradycyjnych wartości katolickich na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Celami Fundacji są:

 1. Organizacja i wspieranie środowisk związanych z liturgią w NFRR.
 2. Upowszechnienie wiedzy o Tradycji katolickiej, integralnej nauce katolickiej, tradycyjnych wartościach chrześcijańskich i liturgii w NFRR, z uwzględnieniem tradycji lokalnych.
 3. Troska o dzieła sztuki sakralnej oraz przedmioty wyposażenia liturgicznego.
 4. Działalność na rzecz integracji środowisk związanych z liturgią w NFRR.
 5. Działalność na rzecz jedności Kościoła Katolickiego.
 6. Działalność charytatywna.
§ 7
Sposób działania Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. organizację i prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń, konferencji, wykładów i inną działalność edukacyjną i oświatową,
 2. zakup, konserwację i nieodpłatne przekazanie przedmiotów związanych z wykonywaniem kultu religijnego środowiskom i duszpasterstwom katolickim,
 3. finansowanie renowacji dzieł sztuki oraz wyposażenia liturgicznego,
 4. organizację spotkań, wyjazdów, wycieczek, obozów, rekolekcji i pielgrzymek o charakterze formacyjnym oraz integracyjno-rekreacyjnym,
 5. działalność wydawniczą, w tym nagrania muzyki oraz obrazu,
 6. tworzenie portali internetowych związanych z działalnością Fundacji,
 7. przekazywanie darowizn na rzecz środowisk i duszpasterstw katolickich,
 8. dofinansowanie udziału osób ze środowisk związanych z liturgią w NFRR w inicjatywach zgodnych z celami Fundacji,
 9. działania pomocowe na rzecz osób ze środowisk związanych z liturgią w NFRR znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej.
§ 8
Fundusz założycielski

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9
Dochody Fundacji
 1. Dochodami Fundacji w szczególności są:
 • dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
 • darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
 • środki pochodzące z darów, zbiórek i imprez publicznych,
 • wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
 • dochody z funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
 • środki pieniężne i spadki przekazywane przez indywidualnych darczyńców polskich i zagranicznych,
 • dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
 • środki z odsetek i depozytów bankowych,
 • środki pochodzące z dotacji i subwencji oraz dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • środki z dofinansowań pochodzących od organów i jednostek samorządu terytorialnego, ministerstw i innych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów,
 • środki pochodzące z dofinansowań przyznawanych przez fundacje działające na terenie Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami,
 • środki pochodzące z grantów przyznawanych przez organizacje krajowe i międzynarodowe.
 1. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.
 2. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym dewizowego.
§ 10
Dziedziczenie przez Fundację

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W pozostałych przypadkach Fundacja spadek odrzuca, a oświadczenie woli w tym przedmiocie składa Zarząd.

§ 11
Władze Fundacji

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 12
Zarząd Fundacji
 1. Zarząd Fundacji Sal Terrae składa się z 2-5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych na trzyletnią kadencję.
 2. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorzy.
 3. Z zastrzeżeniem § 19 w skład Zarządu zawsze wchodzi przynajmniej jeden z Fundatorów i staje na jego czele jako Prezes.
 4. Prezes Zarządu może wskazać z grona Zarządu osoby pełniące funkcje Skarbnika i Sekretarza.
 5. Wiceprezes jest wybierany przez Prezesa spośród członków Zarządu.
 6. O dokooptowaniu członków decyduje Zarząd, podejmując odpowiednią uchwałę zwykłą większością głosów.
 7. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
  2. pozbawienia praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu,
  4. odwołania przez Zarząd lub Fundatorów.
 9. Zarząd w całości lub każdy z jego członków z osobna może być odwołany przed upływem kadencji na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów lub jednogłośnej uchwały Fundatorów.
 10. W przypadku odwołania Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza lub Skarbnika następcę powołuje Prezes, spośród członków Zarządu.
 11. W przypadku odwołania całego Zarządu przed upływem kadencji, nowy Zarząd jest powoływany na podstawie jednogłośnej uchwały Fundatorów.
 12. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 13. Członkowie Zarządu mogą otrzymać zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
 14. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
§ 13
Zadania Zarządu
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  3. realizacja celów statutowych,
  4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  8. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  9. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  10. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji,
  11. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 3. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd do 31 maja każdego roku.
§ 14
Posiedzenia Zarządu
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, zawiadamiając o terminie posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym spotkaniem.
 3. Posiedzenie Zarządu może odbyć się również bez jego formalnego zwołania w przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu są obecni.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, podjętych w obecności co najmniej połowy swoich członków, jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów o przyjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 15
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
 1. Uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach za wyjątkiem majątkowych, jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W przypadku podejmowania decyzji w sprawach majątkowych wymagane jest zachowanie formy pisemnej z podpisem Prezesa i jednego z członków Zarządu.
§ 16
Zmiany Statutu
 1. Jakiekolwiek zmiany w Statucie Fundacji mogą być dokonywane na podstawie uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Zmianie nie mogą podlegać cele określone w akcie założycielskim.
 2. Każdemu z Fundatorów przysługuje prawo weta w stosunku do uchwały Zarządu w przedmiocie zmian Statutu lub celów Fundacji, bez względu na większość głosów, jaką została podjęta uchwała.
§ 17
Połączenie z innym podmiotem
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy na podstawie jednogłośnej uchwały.
§ 18
Likwidacja Fundacji
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy na podstawie jednogłośnej uchwały.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Fundatorów.
 4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określają Fundatorzy. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra.
§ 19
Śmierć Fundatora
 1. W razie śmierci jednego z Fundatorów lub powstałej u niego z innych przyczyn niemożności do dalszego zajmowania się sprawami Fundacji jego kompetencje przejmuje drugi Fundator.
 2. W razie śmierci obu Fundatorów lub powstałej u nich z innych przyczyn niemożności do dalszego zajmowania się sprawami Fundacji ich kompetencje przejmuje wybrany przez Zarząd Prezes Zarządu.
§ 20
Odpowiedzialność

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.

§ 21
Wejście w życie

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w KRS.

§ 22
Pierwszy Zarząd

Do pierwszego Zarządu Fundatorzy powołują następujące osoby:

– Prezes Zarządu:                 Alena Androsik
– Wiceprezes Zarządu:         Marcin Sławiński
– Członek Zarządu:               Wojciech Piotr Romański
– Członek Zarządu:              Adam Siudem